1000 TL ve Üzeri Kargo Bedava !
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepet

Gizlilik ve KVKK Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Genel Aydınlatma Metni

• Veri Sorumlusunun Kimliği

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.( “AZTEK”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

• Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

AZTEK tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı nakliyeciler, gemi adamları, denetmenler, çevre görevlileri, danışmanlar, tedarikçiler, iş ortakları dahil ticari iş ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek kişi tacirlerin veya Şirketimizin müşterileri/tedarikçileri/iş ortakları/hizmetlerinden yararlandığı tüzel kişilerin çalışanları/irtibat kişileri/ortakları/yetkililerinin kimlik, iletişim, imza, görsel/işitsel, müşteri işlem, finansal mekan güvenliği, mesleki deneyim, risk yönetim, taşıt plakası (örn. sevkiyat), taşeron çalışanları için özlük bilgileri ve paylaşmanız halinde sağlık verileriniz, adli sicil kaydınız ve ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileriniz dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir. İlaveten, gemi giriş-çıkış süreçleri ve misafir seyahat süreçlerinin düzenlenebilmesi için pasaport bilgisi de alınabilmektedir.

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Şirketimiz faaliyetleri kapsamında ürün ve hizmetlerimizin sunulması, şirketimizde üretim ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi, resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, raporlama, analiz, iç kontrol, denetim, acil durum yönetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sigorta hasar işlem süreci, taşeron personel özlük süreci, ulaşım, konaklama ve vize süreci, dernek üyelikleri süreci, tesis personeli özlük dosya süreci, danışman hizmet alım süreci, serbest bölge müdürlüğü personel bilgi paylaşım süreci ve ilgili mevzuata ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

• İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı denetçilere, avukatlara, bankalara ve sigorta şirketlerine, organize sanayi bölgelerine, tedarikçilere ve işbirliği içerisinde olunan yurtiçi ve yurtdışında bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemleri ile grup şirketlerinden destek hizmeti alınabilmesi amaçlarıyla grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

• Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması/ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafından veya tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

· Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca;

• Akat Mah. Hare Sok. Aztek Apt. No:1 Beşiktaş/İstanbul/Türkiye” adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

• “aztekteknoloji@hs02.kep.tr” posta adresine veya

• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile “kvkk@aztekteknoloji.com” adresine başvurunuzu iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.